BERLIN - Makeup Masterclass

Soft Glam | Red Carpet | Bridal

26 July

ZÜRICH - Makeup Masterclass

Soft Glam | Red Carpet | Bridal

2 August

MUNICH - Makeup Masterclass

Soft Glam | Red Carpet | Bridal

9 August

VIENNA- Makeup Masterclass

Soft Glam | Red Carpet | Bridal

16 August